18 มกราคม 2551

ประวัติพระสมพงษ์ ปญฺญาวโร

พระสมพงษ์ ปญฺญาวโร วัดเชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เวลา ๑๕.๓๒ น. ณ.วัดเชิงคีรี
พระครูอนุชิตธรรมคุณ พระอุปัชฌาย์
พระอธิการโชค สีลสุทฺโธ พระกรรมวาจาจารย์
พระมาโนช ญาณาสโย พระอนุสาวนาจารย์
การศึกษาและผลงานที่ประทับใจ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
มัธยมต้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มัธยมปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นิสิตคณะครุศาสตร์ เอกจริยศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก
ผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์ รุ่น 8 วิทยาลัยเขตเชียงใหม่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
หัวหน้าโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปี 2549 -2550
จัดค่ายพุทธบุตร วัดเชิงคีรี และสานงานคณะสงฆ์ ปี 2547 -2550
ครูพระสอนศีลธรรมประจำอำเภอคีรีมาศ
ตำแหน่ง ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย
ธรรมะประจำใจ ความรู้ คู่คุณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: