18 มกราคม 2551

ประวัติวัดเชิงคีรี

ศิลาจารึกวัดพระเสด็จเมืองสุโขไท ปัจจุบันวัดนี้มีชื่อวัดเชิงคีรีอยู่เชิงด้านตะวันออกของเขาเชิง ทิวภูเขาหลวงด้านทิศใต้ของตัวเมืองสุโขไท มีถนนพระร่วงสายใต้ เมืองสุโขไท- เมืองกำแพงเพชร ผ่านหน้าวัดพอดี
เนื้อความกล่าวถึงนายพันเทพรักษา นายพันสุริยมาศ อำแดงคำกอง อำแดงคำแก้ว ผู้เป็นภรรยา ช่วยกันตบแต่งสถานที่ด้านตะวันออกของเขาเชิง ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ เกิดขึ้นก่อนแล้วเรียกว่าวัด “กานสอ” ให้เป็นลักษณะอารามของภิกษุสงฆ์ ( สังฆิการาม ) มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่แล้ว ชื่อ “ พระมหาเถรลาหุลเทพวันวาศรีวิริยะปรัชญา ”
เป็นสมภารเจ้าวัด ได้สร้างพระวิหารหลังหนึ่ง
ครั้งถึง ปีมะแม มหาศักราช ๑๔๓๔ ( พ.ศ ๒๐๕๕ ) ท่านเหล่านี้จึงออกป่าวร้องและหาลือบรรดาสัปบุรุษทั้งหลาย ตกลงมอบให้ “ ท่านเจ้าขุนหลวงมหาเพียรปรัชญา ” กับ “ ท้าวยอดท้าว ”เป็นผู้เหมาะสมเดินทางไปอาราธนาอัญเชิญ “ พระศรีสรรเพชร ” ซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ จากวัด “ วันนาวาส ” นำมาประดิษฐานไว้เป็นประธานในวิหารที่สร้างเสร็จใหม่นั้น และเปลี่ยนชื่อวัด “ กานสอ ” เป็นชื่อใหม่ครั้งนั้นว่า “ วัดพระเสด็จ ” ตามที่อัญเชิญพระพุทธรูปชื่อ “ พระศรีสรรเพชร ” เสด็จมาประดิษฐาน

ต่อจากนั้นท่านเหล่านี้ได้ช่วยกันสร้างอุโบสถวัดพระเสด็จขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยในปีขาล มหาศักราช ๑๔๔๐ ( พ.ศ ๒๐๖๑ ) เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ มีพระภิกษุสำคัญเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาในวันนั้น ชื่อว่า“ สมเด็จพระสังฆราชจุรามณีศรีสังฆปรินายก สธรรมติลกปรมวธาจาริยบพิตร”
วัดพระเสด็จ มี “ สมเด็จพระสังฆราชจุธามณีฯ เป็นประธานสงฆ์ และ “ มหาพรหมรัตน์ ” และ มหาเถรลาหุลวันวาศรีวิริยปรัชญา ” เจ้าอาวาสวัดพระเสด็จ และ “ มหาปรัชญาเทพ ” ฝ่ายคฤหัสถ์ที่สำคัญก็มี “ ท่านเจ้าขุนหลวงมหาเพียรปรัชญา ” นายพัน เทพรักษา กล่าวคำสาปแช่งไว้ว่าถ้าใดเอา “ อีแก้ว ” ไปขายหรือชักพาอีแก้วหายจากไปวัดพระเสด็จ ขอให้มันผู้นั้นประสบเคราะห์กรรมแบบพระเทวทัต


ไม่มีความคิดเห็น: